Burgerschap bereidt mbo-studenten voor op hun functioneren als volwaardig burger in de maatschappij. De thema’s die bij burgerschap horen zijn wettelijk vastgelegd en verwoord in vier dimensies.

  • Politiek-juridische dimensie
  • Economische dimensie
  • Sociaal-maatschappelijke dimensie
  • Dimensie vitaal burgerschap.

Mbo-scholen zorgen ervoor, dat alle dimensies gedurende de opleiding aan de orde komen (resultaatverplichting) en leggen hier desgevraagd verantwoording over af. De scholen hebben de ruimte om zelf te bepalen, op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze dimensies.

Voor de cohorten vanaf 2016 is het van belang dat mbo-scholen aandacht besteden aan het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden van de studenten.  Onder kritische denkvaardigheden wordt verstaan:

  • informatie (-bronnen) op waarde weten te schatten en daarbij  onderscheid kunnen maken tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames;
  • het perspectief van anderen kunnen innemen;
  • kunnen nadenken over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen.

Uitleg per dimensie leest u op de aparte pagina’s.

De vier burgerschapsdimensies: